С Т А Т У Т

Асоціації анестезіологів Запорізької області

(у новій редакції)

м. Запоріжжя

2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 1. Асоціація анестезіологів Запорізької області (далі Асоціація) є незалежною місцевою самокерованою громадською організацією, яка об’єднує на підставі професійних інтересів громадян України.
 2. Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, а також цього Статуту.
 3. Асоціація створюється і діє на підставі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності і гласності.
 4. Асоціація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.
 5. Асоціація може створювати свої осередки у містах та районах області.
 6. Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту її реєстрації, має розрахункові рахунки у банку, свою печатку з зображенням  герба у вигляді щита, розсіченого на чорне та червоне поля, срібний кадуцей із золотою голівкою маку на золотому стеблі вигляді загостреної голки. Щит обрамлений золотим картушем, внизу рік заснування 1997. На червоній стрічці над картушем, напис сріблом: ПИЛЬНІСТЬ. На червоній стрічці під картушем, повна назва організації на українській мові сріблом: АСОЦІАЦІЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ. Асоціація також має штампи, емблему та інші атрибути, які реєструються у порядку, встановленого чинним законодавством.
 7. Асоціація здійснює свою діяльність у тісному контакті з державними органами та громадськими організаціями, а також підтримує зв’язки з міжнародними, вітчизняними та закордонними організаціями з питань, що входять до компетенції Асоціації.

2. МЕТА,  ЗАВДАННЯ  ТА  НАПРЯМКИ  ДІЯЛЬНОСТІ  АСОЦІАЦІЇ

2.1 Основною метою діяльності Асоціації є впровадження сучасних стандартів анестезіологічного забезпечення та принципу пріоритетності інтенсивної терапії (далі ІТ) у охороні здоров’я населення України для зменшення смертності та досягнення європейського рівня середньої тривалості життя, а також задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння професійній та науковій діяльності спеціалістів служби анестезіології та інтенсивної терапії (далі АІТ), спрямованої на поліпшення рівня вітчизняної науки та практики, здоров’я населення, забезпечення захисту прав пацієнтів, а також займається миротворчою та благодійною діяльністю.

2.2 Завдання Асоціації:

 1. Сприяння розвитку управління служби АІТ, визначення і затвердження нових форм та напрямків діяльності служби.
 2. Розробка рекомендацій для служби АІТ області, прогнозування та формування науковообгрунтованих та фінансово-розрахованих програм розвитку лікувальної допомоги населенню.
 3. Розробка рекомендацій для наукових та учбових закладів по напрямкам досліджень та підготовки спеціалістів АІТ.
 4. Розробка рекомендацій для виробників щодо асортименту устаткування, інструменту, матеріалів, тощо. Сприяння відповідним організаціям упровадженню досягнень вітчизняної і закордонної медичної науки і техніки із забезпеченням Асоціацією наукових досліджень.
 5. Сприяння підвищенню професійної кваліфікації спеціалістів області до рівня міжнародних вимог.
 6. Організація обміну фахівцями інших країн з метою підвищення кваліфікації лікарів Запорізької області, прийом іноземних медиків в Запорізькій області. Встановлення прямих зв’язків із спорідненими вітчизняними та зарубіжними організаціями, науковими і медичними центрами, а також з окремими лікарями, контакти з якими виходять за рамки Статуту Асоціації та сприяють поширенню її діяльності.
 7. Пропагандувати здоровий спосіб життя та проводити навчання прийомам серцево-легеневої реанімації серед населення.

2.3. Напрямки діяльності Асоціації:

 1. Юридичний та громадський захист професійних інтересів членів Асоціації.
 2. Розробка програм, показників щодо надання лікувальної допомоги населенню області.
 3. Планування зайнятості кадрів у службі АІТ.
 4. Професійне навчання, підвищення кваліфікації, контроль за відповідністю лікарів професійній кваліфікації. Участь у атестації і акредитації спеціалістів і закладів усіх форм власності.
 5. Визначення стратегії і тактики розвитку служби АІТ.
 6. Надання безкоштовних консультацій та рекомендацій організаціям, установам з питань діяльності служби АІТ, виробництва устаткування, інструменту для лікувальних установ, тощо.
 7. Проведення з’їздів, конференцій, семінарів, шкіл – семінарів, виставок, курсів удосконалення, тощо.
 8. Друкарсько – видавницька діяльність для членів Асоціації.
 9. Комерційна та інша необхідна господарська діяльність шляхом створення підприємств за участю Асоціації.
 10. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності шляхом створення підприємств після реєстрації їх в установленому порядку як учасників зовнішньоекономічної діяльності.
 11. Інші види діяльності, які не заперечені законами України.

3. ФУНКЦІЇ  ТА  ПРАВА  АСОЦІАЦІЇ

 1. Асоціація проводить юридичний та громадський захист своїх членів з усіх  питань професійної діяльності в установах, організаціях, а також перед громадянами.
 2. Асоціація розробляє програми щодо надання лікувальної допомоги населенню області, здійснює аналіз і оцінку методів профілактики та лікування захворювань в області.
 3. Асоціація бере участь у розробці показників здоров’я населення області та займається експертизою дотримання якості проведення медичної допомоги лікувальними закладами, приватними кабінетами та окремими лікарями.
 4. Асоціація надає рекомендації з питань поліпшення роботи лікувальних закладів та кабінетів служби АІТ. Результати їх діяльності Асоціація доводить до відома органів влади і управління охорони здоров’я та інших зацікавлених осіб.
 5. Асоціація може взяти участь в акредитації та атестації спеціалістів АІТ, проводити навчання фахівців анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів через організацію навчальних шкіл – семінарів, курсів підвищення кваліфікації з наданням сертифікатів.
 6. Асоціація виступає учасником цивільно-правових відносин, відстоює майнові та немайнові права.
 7. Асоціація вносить пропозиції до органів державної влади і управлінь охорони здоров’я з питань вдосконалення медичної допомоги та інших питань професійної діяльності.
 8. Асоціація виступає замовником щодо наукових досліджень та підготовки кадрів. Проводить пропаганду сучасних досягнень науки та практики в сфері АІТ та медицини катастроф.
 9. Асоціація бере участь у розгляді конфліктів з питань надання медичної допомоги.
 10. Асоціація забезпечує збір, аналіз та розповсюдження інформації з питань АІТ та медицини катастроф, а також створює банк даних вартості продукції і фірм-виробників і доводить їх до відома фінансових та інших установ.
 11. Асоціація створює свої госпрозрахункові підрозділи, підприємства, здійснює іншу необхідну господарську та комерційну діяльність.
 12. Асоціація розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та мету.
 13. Асоціація засновує свої засоби масової інформації, видає свою друкарську продукцію, а також проводить оптові закупки медичної літератури для членів Асоціації на території України та за її межами.
 14. Асоціація може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

4. ЧЛЕНИ  АСОЦІАЦІЇ,  ЇХ  ПРАВА  ТА  ОБОВ”ЯЗКИ

​4.1.Членство в Асоціації є індивідуальне та почесне.

4.2.Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, які досягли 18 років,  мають медичну, технічну або іншу освіту, працюють в системі охорони здоров’я, визнають цей Статут і беруть участь у діяльності Асоціації, а також іноземні громадяни. Членам Асоціації видається членський квиток єдиного зразку, затверджений Конференцією Асоціації.

4.3. Рішенням Конференції за значні досягнення в професійній та громадській діяльності, що відповідає статутним цілям і завданням Асоціації, спеціалісту будь-якої професії може бути присвоєне звання „Почесного фундатора Асоціації ” з врученням Диплому зазначенного зразку та пам’ятної медалі із зображенням гербу Асоціації.

4.4. Прийом до Асоціації проводиться Правлінням Асоціації на підставі особистих заяв громадян. Списки членів, прийнятих до Асоціації, затверджуються Правлінням Асоціації.

4.5. Індивідуальні члени мають рівні права та обов’язки.

4.6. Члени Асоціації мають право:

4.6.1.Захищати свої професійні інтереси, в тому числі на апеляцію до керівних органів Асоціації;

4.6.2.Обирати та бути обраним до керівних органів Асоціації;

4.6.3.Брати участь в усіх заходах Асоціації;

4.6.4.Першочергово проходити удосконалення, одержувати інформацію по всім напрямкам своєї професійної діяльності та про роботу Асоціації;

4.6.5.Звертатися із заявами, питаннями та пропозиціями до будь-якого органу Асоціації і отримувати відповіді у терміни, встановлені Правлінням Асоціації;

4.6.6.Направлятися для участі у форумах, презентаціях та виставках та отримувати фінансову підтримку (за рішенням Правління Асоціації);

4.6.7.Зменшувати платню за навчання на курсах, що влаштовуються Асоціацією;

4.6.8.Публікувати свої роботи та рекламні об’яви у засобах масової інформації, які використовує Асоціація;

4.6.9.Виходити зі складу Асоціації (без повернення оплачених внесків).

4.7. Члени Асоціації зобов’язані:

4.7.1.Здійснювати свою діяльність згідно з вимогами медичної етики, з визнанням того, що найвищими цінностями є людина та її здоров’я, гідність, права та вільність особистості.

4.7.2.Дотримуватися вимог Статуту Асоціації.

4.7.3.Виконувати рішення Конференції та інших керівних органів Асоціації.

4.7.4.Брати участь у діяльності Асоціації.

4.7.5.Сплачувати щорічні членські внески.

4.8. Членство в Асоціації припиняється:

4.8.1.За власним бажанням на підставі письмової заяви.

4.8.2.За невиконання Статуту Асоціації за рішенням Правління.

4.9. Рішення про виключення з членів Асоціації у випадку невиконання вимог Статуту, а також оскарження щодо прийому до Асоціації приймаються Правлінням Асоціації і можуть бути оскаржені на Конференції Асоціації. У разі виходу із Асоціації членські внески не повертаються.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА АСОЦІАЦІЇ ТА ЇЇ КЕРІВНІ ОРГАНИ

 1. Основою Асоціації є місцеві осередки, які створюються за територіальним принципом. Рішення про створення місцевого осередку приймається на загальних зборах громадян, бажаючих стати членами Асоціації, при наявності не менш трьох осіб. Місцеві осередки у своїй діяльності керуються Статутом Асоціації.
 2. Найвищим органом управління Асоціації є Конференція, яка скликається за рішенням Правління не менше одного разу на п’ять років. Позачергові Конференції скликаються за ухвалою Правління Асоціації, її контрольно-ревізійної комісії (далі КРК) або на вимогу не менш як 1/3 членів Асоціації.
 3. Конференція вважається повноважною, якщо на ній присутні 2/3 обраних делегатів. Делегати на Конференцію обираються згідно встановленою Правлінням квоті представництва. Рішення Конференції приймається, якщо за них проголосувало не менше як 2/3 зареєстрованих делегатів. Конференція може прийняти зміни щодо порядку голосування та інших процедурних питань.
 4. У роботі Конференції можуть брати участь з правом порадного голосу члени Правління, КРК, інші члени Асоціації, що не обрані делегатами. Кожний делегат це один голос.
 5. До виключної компетенції Конференції належать:
  • Затвердження Статуту Асоціації, внесення змін і доповнень до нього.
  • Визначення основних напрямків діяльності.
  • Затвердження рішення щодо реорганізації та ліквідації Асоціації.
  • Обрання членів Правління та КРК терміном на п’ять років.
  • Обрання Президента Асоціації, віце-президента, директора, скарбника та відповідального секретаря на п’ять років та заслуховування їх звітів.
  • Затвердження звітів членів Правління та КРК.
  • Затвердження голів комісій, осередків за пропозицією Президента  Асоціації.
  • Затвердження бюджету і кошторису Асоціації
  • Затвердження зразків печаток, штампів, символіки та атрибутики Асоціації.
  • Висловлювання недовіри будь-якому члену виборчих органів Асоціації і вимога щодо його звільнення зі складу, висловлювання недовіри Президенту Асоціації, відставка і проведення дострокових його перевиборів. Конференція має право також вирішувати будь-які питання, які випливають зі статутної діяльності Асоціації.
 6. На період між Конференціями керівним органом управління Асоціації є Правління. До складу Правління входять: Президент, віце-президент, директор, скарбник, відповідальний секретар та обрані Конференцією при необхідності додатково, члени Асоціації. Кількість членів Правління повинна бути непарною. Очолює Правління Президент Асоціації, а за його відсутності – віце-президент. Засідання Правління скликаються за ініціативою Президента або 1/3 членів Правління та проводяться не менше 4-х разів на рік. Рішення приймається більшістю голосів від числа присутніх. У випадку парної кількості голосів право вирішального голосу належить Президенту. Засідання правомочні за наявності 2/3 його членів Правління.
 7. Правління Асоціації:
  • Розглядає роботу Президента, віце-президента, директора, скарбника, відповідального секретаря та членів Правління, затверджує план роботи, бюджет на поточний рік.
  • Розглядає питання прийому в члени або виключення зі складу членів Асоціації.
  • Розглядає розмір щорічних членських внесків та пропонує його для затвердження Конференцією Асоціації .
  • Створює робочі комісії, затверджує їх склад, опрацьовує порядок денний чергової Конференції.
  • Проводить поточну організаційну роботу, забезпечує виконання рішень Конференції, планів роботи, здійснює оперативне управління коштами Асоціації, затверджує штатний розклад та умови праці штатних працівників.
  • Делегує членів Асоціації на з”їзди, конгреси, конференції, школи, семінари та інші заходи.
  • Затверджує склад керівників курсів підвищення кваліфікації та семінарів на період їх проведення відповідно до положення.
 8. Президент Асоціації:
  • Очолює роботу Правління і несе повну відповідальність за виконання   рішень Конференції та Правління.
  • Пропонує кандидатури голів комісій та їх членів.
  • Організовує підготовку до засідання Правління.
  • Розподіляє обов’язки між членами Правління.
  • Підписує документи від імені Асоціації.
  • Приймає рішення про витрати коштів згідно з рішеннями Конференції та затвердженого бюджету і несе персональну відповідальність за їх нераціональне використання.
  • Від імені Асоціації укладає договори, приймає на роботу штатних працівників.
  • Звітує Конференції про роботу Правління.
 9. Президент, віце-президент, директор, скарбник та відповідальний секретар Асоціації не є штатними працівниками, але за свою роботу можуть одержувати винагороду, встановлену Правлінням за пропозицією Президента.
 10. Президентом Асоціації не може обиратися одна особа більше двох термінів поспіль.
 11. У разі відсутності Президента або неспроможності виконання ним своїх обов’язків їх автоматично виконує віце-президент Асоціації.
 12. Контрольно-ревізійна комісія (КРК) є контролюючим органом та обирається Конференцією у складі 3 осіб терміном на п’ять років (члени КРК не можуть обиратися на два строки підряд і не повинні знаходитися у прямій адміністративній підпорядкованості на основному місці роботи до Президента та директора Асоціації) і контролює виконання Статуту, рішень Конференції, Правління. Перевіряє фінансово-господарську діяльність Асоціації та її місцевих осередків, має право залучати до своєї роботи незалежних експертів.
 13. Директор Асоціації обирається Конференцією, входить до складу Правління Асоціації та виконує поточну організаційну роботу, презентує Асоціацію у повсякденних взаємовідносинах, зберігає печатку та штампи, керує роботою штатних працівників. Має право підпису під фінансовими та іншими документами Асоціації.
 14. Відповідальний секретар обирається Конференцією та входить до складу Правління Асоціації. Відповідальний секретар підтримує постійні зв’язки з первинними осередками Асоціації, займається веденням інформаційної бази, протоколів Конференцій та засідань Правління Асоціації.

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАР

6.1. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів Асоціації, розглядаються Конференцією. Скарга має бути подана не пізніше 2 (двох) місяців з дня, коли особа дізналась або повинна була дізнатись про оскаржувані рішення чи обставини. Рішення Конференції з приводу членства в Асоціації є остаточними.

6.2. Оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Асоціації відбувається у такому порядку:

–       Рішення (дії або бездіяльність) Конференцією Асоціації можуть бути оскаржені членами Асоціації, яких вони стосуються, на наступній Конференції Асоціації (у т.ч. позачерговій), якщо з моменту ухвалення оскаржуваного рішення (вчинення дії, бездіяльності) пройшло не більше 1 (одного) календарного року, або до суду – у відповідності з чинним законодавством.

–       Рішення (дії, бездіяльність) Правління можуть бути оскаржені на чергових або позачергових Конференції Асоціації, якщо з моменту ухвалення оскаржуваного рішення (вчинення дії, бездіяльності) пройшло не більше 6 (шести) місяців, крім випадків оскарження рішень щодо членства в Організації.

–       Рішення (дії, бездіяльність) Президента Асоціації можуть бути оскаржені Правлінню або на Конференції Асоціації, якщо з моменту ухвалення оскаржуваного рішення (вчинення дії, бездіяльності) пройшло не більше 2 (двох) місяців.

6.3. Скарги на рішення (дії, бездіяльність) керівних органів повинні бути розглянуті відповідним органом на черговому засіданні, але не пізніше 2 (двох) місяців з моменту отримання такої скарги. Про результати розгляду скарги особа, що її подала, повідомляється письмово.

7. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВОРГАНІЗАЦЇ.

7.1. Асоціація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Правління.

7.2. Відокремлені підрозділі у своїй діяльності керуються Статутом Асоціації.

7.3. Керівник відокремленого підрозділу призначається Правління Асоціації  строком на 5 роки. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Асоціації.

7.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

– реалізують статутні мету та завдання Асоціації у певному населеному пункті (відділенні, лікарні) в межах наданих рішенням Конференції Асоціації повноважень;

– проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

– представляють Асоціацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

7.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:

– використовувати назву та символіку Асоціації для реалізації завдань Асоціації;

– отримувати допомогу у реалізації завдань Асоціації від керівних органів та посадивших осіб Асоціації;

– бути присутнім на Конференції Асоціації, засіданнях Правління;

– звертатись з клопотаннями до керівних органів Асоціації.

7.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

– дотримуватись вимог Статуту Асоціації;

– активно впроваджувати рішення керівних органів Асоціації (прийнятих в межах Статуту Асоціації та чинного законодавства);

– не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Асоціації.

7.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління Асоціації.

7.8. Про закриття відокремленого підрозділу Асоціація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Асоціації.

8. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

8.1. Асоціація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України

8.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Асоціація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

8.4. Асоціація:

–      організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

–      проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

–      реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

8.5. Асоціація має право витрачати кошти на надання міжнародної допомоги, покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані відрядження закордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів як представників організації для участі в освітніх та спортивних заходах, участі у конференціях тощо з врахуванням вимог чинного законодавства.

9. КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

9.1. Асоціація має власне рухоме та нерухоме майно, а також фінансові кошти, що зберігаються на банківських рахунках.

9.2. Асоціація може орендувати або мати на правах власності будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.

9.3. Кошти Асоціації складаються з :

 •  щорічних членських внесків.
 •  добровільних пожертвувань, заповітів та інших внесків приватних осіб, установ, організацій та підприємств як вітчизняних, так і зарубіжних.
 •  надходжень від господарської та комерційної діяльності створених госпрозрахункових підприємств.
 •  інших надходжень, які не заборонені законами України.

9.4. Розміри щорічних членських внесків переглядається Правлінням та затверджуються Конференцією Асоціації .

9.5. Члени Асоціації, які втратили працездатність на довгий час, та удостоєнні звання „Почесний фундатор Асоціації ” звільняються від сплати щорічних внесків. Родичам та близьким померлих та загиблих може сплачуватися фінансова допомога.

9.6. Кошти Асоціації витрачаються на виконання статутних завдань та організаційні потреби, які забезпечують життєдіяльність Асоціації (утримання штатного апарату, витрати на відрядження, придбання оргтехніки, оренду нерухомого та рухомого майна, компенсацію інших витрат в інтересах Асоціації, підтверджених фіскальними документами).

9.7. Фонди, які створюються Асоціацією, розподіляються на цільові фонди, фонд розвитку, фонд соціального захисту членів Асоціації, фонд заохочення та страховий фонд.

9.8. При проведенні навчальних шкіл-семінарів, курсів підвищення кваліфікації та інших навчальних заходів Асоціація сплачує гонорари лекторам та викладачам згідно з чинним законодавством.

9.9. Доходи   або   майно Асоціації не підлягають розподілу між її засновниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будьякого   окремого   засновника або члена Асоціації, як неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

9.10. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Асоціації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Асоціації.

9.11. Асоціація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

9.12. Державний контроль за діяльністю Асоціація здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ

10.1. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації вносяться за рішенням Конференції, якщо за них проголосувало не менш 2/3 присутніх делегатів.

10.2. Про зміни, що сталися в статутних документах, Асоціація повідомляє Запорізькому обласному (міському) управлінню юстиції та реєструє їх згідно з чинним законодавством.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

11.1. Припинення діяльності Асоціації може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації.

11.2.  Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Конференції, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Асоціації. Порядок та правові наслідки реорганізації визначається відповідно до чинного законодавства.

11.3.  Ліквідація О Асоціації рганізації здійснюється за рішенням Конференції або за рішенням суду у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством.

11.4.  У  разі ліквідації  Асоціації її активи (кошти та майно) не можуть перерозподілятись між членами Асоціації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.